Wang, Huaping, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730000, China, China