Wang, Huifei, Zhejiang Sanmen County People's Hospital, China