Liu, Jinping, Beijing Tongzhou District Xinhua Hospital, China