Jin, Yanan, Zhengzhou Central Hospital Affiliated to Zhengzhou University