Liao, Tung-Shan, College of Management, Yuan Ze University, Taoyuan City, Taiwan, China