Chen, Jiao, Chongqing Normal University ,Chongqing Engineering Research Center of Specialty Crop Resource, Chongqing, 401331