Ruan, Danlin, Hefei No.6 High School, Hefei, Anhui, China