Aleshkovski, Ivan, Faculty of Global Studies Lomonosov Moscow State University