Wu, Shijian, Guangzhou Tax Bureau, Guangzhou, Guangdong, 510000, China