Huang, Xianjing, Guangxi University of Finance and Economics, Nanning, Guangxi, 530003, China