Shevchenko, Kostiantyn, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine, Kyiv, Ukraine