Gobbo, Federico, University of Amsterdam, Netherlands