Xu, Jingyin, Guangdong University of Foreign Studies, China