Alexiou, Thomaï, Aristotle University of Thessaloniki, Greece