Chen, Jingxiong, Beijing Gaobo Hospital Management Co., Ltd., Beijing, 100000, China