Wang, Qingzhi, Medical college of YiChun University, Xuefu Road No 576, Yichun, Jiangxi, 336000, China