Li, Yonggang, Babao Township Hospital, Songzi, Jingzhou, Hubei, 434000, China