Milusheva, R. Yu., Institute of Polymer Chemistry and Physics, Academy of Sciences, Tashkent Kadyri 76, Tashkent, 100128, Uzbekistan, Uzbekistan