Xu, Huifang, Ecological Science Research Center, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, 330045, China