Zhang, Lijin, Research Center on Ecological Sciences, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi, 330045, China